CAO Vergoedingen in geval van studeren

Artikel 5.1 leer-arbeidsovereenkomst beroepspraktijkvorming.
1 De werkgever kan met een leerling een leer- arbeidsovereenkomst aangaan vanwege het volgen van een BBL of een duale leerweg van een beroepsopleiding. Zie
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs
2 De Cao Gehandicaptenzorg 2009-2011 met uitzondering van hoofdstuk 4 geldt voor de leer en arbeidsovereenkomst. De volgende artikelen van hoofdstuk 4 gelden wel voor de leer en arbeidsovereenkomst : 4:6 Eindejaarsuitkering premie behoud,4:7 uitbetaling salaris en 4:10 vakantietoeslag.
Artikel 5.3 Salarisschaal
1 Als je als leerling een leer-arbeidsovereenkomst hebt gesloten met je werkgever en je een opleiding volgt die kwaliteitsniveau 2,3,4,5 heeft zie artikel 5:1 van de Cao Gehandicaptenzorg 2009-2011 geldt het volgende salaris. Dit salaris is gebaseerd op de voltijds arbeidsduur van 1878 uur per jaar.
Met ingang van 1-12-2009 1-7-2010
1ste praktijkleerjaar € 1123 € 1134
2e praktijkleerjaar € 1349 € 1362
3de praktijkleerjaar € 1569 € 1585
4de praktijkleerjaar € 1663 € 1680


2 Als leerling werknemer met een leer-arbeidsovereenkomst van 1878 uur per jaar heb je het recht om voor je opleiding je arbeid te onderbreken en voor maximaal 160 uur per jaar deel te nemen aan binnenschools leren. Je salaris wordt in deze uren doorbetaald. Als je als leerling werknemer een leer-arbeidsovereenkomst hebt van minder dan 1878 uur per jaar mag je minder uren besteden aan het deel nemen van binnenschools leren dit is afhankelijk van de grote van je dienstverband.
3 Als je als leerling een kwaliteitsniveau 5 opleiding volgt. Kan afgeweken worden van de regel over het deelnemen aan binnenschools leren als het tweede leerjaar in verlengde van het eerste leerjaar overwegend theoretisch is maar hierbij ook stage moet worden gelopen . Er wordt in dit geval gedurende het tweede jaar (12 maanden ) een leerovereenkomst aangegaan die in het derde jaar om wordt gezet naar een leer - arbeidsovereenkomst. Je krijgt in het derde jaar dan wel minder salaris namelijk het salaris dat je als tweede jaars zou hebben gekregen met een leer -arbeidsovereenkomst.
4 Als je 21 jaar of ouder bent kan de werkgever met jou gedurende je opleiding een overeenkomst aangaan waardoor je meer salaris ontvangt in de volgende gevallen :

als je als leerling een opleiding gaat volgen maar al in bezit bent van een diploma van een beroepsopleiding voor je functie
als er voor jouw functie krapte is op de regionale arbeidsmarkt
als je herintreder bent
Deze overeenkomst moet eerst worden goedgekeurd door de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging. Men kan van de leeftijd 21 jaar of ouder afwijken als je voor je functie al in bezit bent van een diploma van het beroepsonderwijs.

5 Als je leerling Verzorgende IG (kwaliteitsniveau 3) of Verpleegkundige ( kwaliteitsniveau 4 )bent en een beroepsvoorbereidende periode volgt heb je recht op bruto zakgeld ter hoogte van het minimum jeugdloon. Hoeveel dit bedraagt hangt af van je leeftijd en bedraagt het jeugdloon dat je zou hebben gehad als werknemer. Je krijgt geen zakgeld zolang je een uitkering krijgt die meer bedraagt of gelijk staat aan het zakgeld. Doe je een deeltijdopleiding dan wordt je zakgeld naar hoeveelheid uren en leeftijd bepaald. Bij deeltijd of verkorte opleidingstrajecten kan de beroepsvoorbereidende periode korter of langer duren. Opleidingsvormen die zoals het standaard opleidingsmodel verlopen worden tussen de zorginstelling en de school overeengekomen en daarna in een overeenkomst met de leerling bevestigd.
6 Als in het tweede jaar van de duale opleiding Verpleegkundige (niveau 5) een leerovereenkomst met je wordt aangegaan. Dan heb je recht op bruto zakgeld ter hoogte van het minimum jeugdloon dat je zou hebben gekregen als je werknemer zou zijn. Bij een deeltijdopleiding word de hoeveelheid zakgeld op het aantal uren praktijk en je leeftijd gebaseerd.

Artikel 5:4 Minimum salaris voor aspirant leerlingen
Als je als aspirant leerling een arbeidsovereenkomst met de werkgever bent aangegaan voordat je opleiding startte heb je recht op een minimum salaris van een eerstejaars. € 1123 Op 1 juli zal dit bedrag veranderen naar €1134.

Artikel 5:5 Regeling faciliteiten voor leerlingen
De werkgever is verplicht in overleg met de ondernemingsraad /personeelsvertegenwoordiging een regeling te treffen voor de faciliteiten voor leerlingen die een arbeidsovereenkomst met de werkgever hebben gesloten. In deze regeling kunnen de volgende zaken zijn opgenomen : Regels met betrekking van bruikleen van spullen ,het aantal praktijkbegeleiders binnen de instelling, het verstrekken van een renteloze lening aan leerlingen voor de voorbereiding van hun opleiding.

Artikel 5:7 Stagiaires
1 Als stagiaire heb je recht op stagevergoeding als je stage aan de volgende voorwaarden voldoet:

als de stage in het opleidingsprotocol als een verplichte stage wordt gezien
de stage langer duurt dan een maand
je minimaal 150 uur stage loopt
2 De hoogt van de stagevergoeding bedraagt vanaf 1augustus 2009 tot 1 augustus 2010 € 275 euro per maand bij 36 uur stage per week. Bij dit bedrag is de onkostenvergoeding inbegrepen ( reiskosten ,woon en werkverkeer ,telefoonkosten). Loop je minder dan 36 uur stage per week ontvang je ook minder stagevergoeding. Hoeveel stagevergoeding je in deze situatie verdient hangt af van het aantal uren dat je per week stage loopt.
3 Door de partijen die de CAO gehandicaptenzorg 2009-2011 hebben opgesteld wordt aan de instelling geadviseerd een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
4 Als je een maatschappelijke stage loopt heb je geen recht op stagevergoeding.

Artikel 5:9 Assistent- geneeskundigen in opleiding tot arts voor verstandelijke gehandicapten
1 Als je als werknemer de opleiding tot arts voor verstandelijke gehandicapten volgt heb je recht op het salaris dat staat omschreven in de aanloopschaal van de laagst voorkomende functionele schaal voor de artsenfunctie. Cao Gehandicaptenzorg 2009-2011.
2 Om vast te stellen hoeveel salaris je ontvangt wordt uitgegaan van de arbeidsuren overeengekomen in je contract.
3 Als je als werknemer de opleiding tot arts voor verstandelijke gehandicapten volgt heb je het recht om met behoud van salaris lesuren ( binnenschools leren , terugkomdag) te volgen. Dit mogen minimaal 4 uren per 40 weken (160uur) op jaarbasis zijn. Als parttimer wordt het aantal uren dat je met behoud van salaris lessen mag volgen naar het aantal uren dienstverband berekend.

Artikel 5:10 gezondheidspsycholoog in opleiding
1 Als je als werknemer de opleiding tot gezondheidspsycholoog volgt heb je recht op het salaris dat staat omschreven in de aanloopschaal voor de laagst voorkomende functionele schaal voor de psychologenfunctie. Cao Gehandicaptenzorg 2009-2011.
2 Je ontvangt salaris over de tijd dat je werkt.
3 Als je als werknemer de opleiding tot gezondheidspsycholoog volgt heb je recht om met behoud van salaris lesuren (binnenschools leren,terugkomdag) te volgen. Dit mogen maximaal 4 uren per 40 weken (160uur) op jaarbasis zijn. Als parttimer wordt het aantal uren dat je met behoud van salaris lessen mag volgen naar het aantal uren dienstverband berekend.

De meningen van mijn collega's over de regelingen met betrekking tot vergoedingen in het geval van studeren.

Collega A:Ik heb mij niet erg verdiept in de CAO
Collega B:Ik maak geen gebruik van deze regelingen.
Collega C:Ik maak geen gebruik van deze regelingen.

Mijn mening over de regelingen met betrekking tot vergoedingen in geval van studeren
Ik ben blij dat ik als stagaire recht heb op een stagevergoeding. Het is toch een erkenning voor het werk dat je verricht op je stageplek. Wel vind ik dit bedrag veels te laag ,als stagaire doe je immers vaak dezelfde taken als gediplomeerde werknemers en op sommige stageplekken is men afhankelijk van stagaires of heb je veel verantwoordelijkheden. Bovendien kun je als je als stagiare zelfstandig of samenwoont niet leven van de studiefinanciering en de stagevergoeding. Daarom vind ik dat je als stagaire per uur dat je stage loopt gewoon het minimale uursalaris moet krijgen uitbetaald.